topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

小学一年级加减混合500题

发布时间:2019-05-29 09:38

29+37-55 =    7+47-16 =    40+14-28 =    19+59-69 =

81+15-35 =    65+11-33 =    91-32+13 =   89-83+17 =

15+74-45 =    5+37-29 =     64-62+88 =    62-2+2 =

76-41+37 =    77+8-44 =    85-14+23 =    26+55-61 =

44+7-22 =    46+32-33 =    70-56+70 =    51+12-39 =

68-56+3 =    39+11-25 =    45+24-53 =    55-44+79 =

44-2+34 =     22+75-31 =    22+26-35 =    67+9-17 =

68-56+43 =    51-48+51 =    7+79-64 =    32+36-32 =

76+11-14 =    56-5+37 =    65-12+21 =    83+14-31 =

72-25+46 =    25+54-45 =    44-32+81 =   72-50+71 =

51+26-69 =    37+10-26 =    69+20-78 =   29+28-25 =

89+3-52 =     4+59-36 =    77-35+25 =    40+23-54 =

12+79-35 =    80+4-43 =    74-71+42 =    24+74-42 =

83+8-73 =    88-53+13 =    55-38+60 =    56+22-25 =

87-40+29 =    84-27+17 =    56+2-38 =     84-69+4 =

62+5-13 =     23+21-39 =    60-24+18 =    8+68-36 =

78-18+23 =    17+40-41 =    70-56+68 =   51-28+46 =

70-56+82 =    10+76-63 =    52-15+10 =   46+22-51 =

9+56-25 =     8+78-30 =     58-11+17 =    50-28+8 =

49+17-33 =    95-56+36 =    9+47-33 =    39+14-46 =

41+43-25 =    85-50+21 =    97-65+29 =   57-28+55 =

37+44-52 =    51-25+57 =    59-38+12 =   51+28-51 =

56-26+25 =    40-32+68 =    53-50+85 =   33+23-36 =

24+47-19 =    68-56+18 =    90-63+17 =   12+29-10 =

37+10-6 =     40-8+7 =     63-56+65 =    41-29+22 =

65+7-50 =    70+20-30 =    93-69+54 =    50+22-59 =

9+83-21 =    75-45+29 =    48-31+28 =    53-12+33 =

49-8+33 =    58-20+54 =    80-47+18 =    27+56-28 =

39+56-81 =    84-20+5 =     40-31+7 =    14+56-16 =

81+10-18 =    96-42+24 =    9+53-52 =     43-9+29 =

23+45-45 =    87-42+25 =    39+17-20 =   94-49+35 =

5+54-46 =    82-33+17 =    59-17+44 =    71+17-68 =

64-59+60 =    45+21-21 =    43-8+5 =     42-38+44 =

52-35+55 =    86-86+55 =    63-39+25 =   14+59-53 =

16+59-16 =    46+22-23 =    51-20+22 =   40-21+52 =

80-72+71 =    47-45+18 =    82-15+22 =   71-37+19 =

64+24-40 =    43-3+58 =    80-69+38 =    50-25+19 =

62-54+6 =     45-27+27 =    48+12-51 =    4+87-63 =

13+51-35 =    58+39-42 =    40+29-19 =   26+18-32 =

88+3-18 =    77-49+25 =    28+47-49 =    19+31-33 =

55-39+73 =    82-24+19 =    37+18-22 =   21+56-11 =

34+21-13 =    47-45+4 =     69+9-27 =    97-42+10 =

57-17+31 =    34+28-52 =    13+33-17 =    78+5-65 =

81-31+23 =    49+45-19 =    82-15+7 =    12+45-24 =

45-34+33 =    58+27-31 =    79-39+49 =   66-48+78 =

27+65-48 =    68-32+57 =    10+54-12 =   68-17+25 =

66-24+15 =    75-52+14 =    81-65+28 =   46+14-32 =

62-58+58 =    43+9-23 =    40-15+37 =    44+18-45 =

19+42-28 =    60-22+60 =    54+38-33 =   78-62+19 =

49-21+25 =    53+18-43 =    72-42+67 =    82-3+19 =

28+51-65 =    71-24+24 =    17+27-29 =    86-15+7 =

58+4-42 =    97-30+22 =    84-60+65 =    45-24+66 =

65+7-31 =     51+30-72 =    25+68-68 =    97-6+7 =

82+6-61 =    72+17-43 =    49-42+31 =    57+23-66 =

84-15+11 =    40-9+43 =     78-68+31 =    64+3-33 =

70-45+37 =    90-6+2 =     76-36+7 =     43-12+64 =

5+43-15 =     90-68+40 =    58+2-17 =    63-55+58 =

10+36-41 =    7+33-33 =     66-13+3 =    21+44-36 =

56+4-32 =     48+45-60 =    51-23+25 =    55-3+28 =

69-45+14 =    21+21-28 =    63-28+14 =    87+2-65 =

43+2-32 =     25+22-22 =    91-81+40 =    84-7+11 =

4+92-60 =     65-2+6 =      85-6+19 =     74-44+2 =

45+17-44 =    9+69-64 =    73-48+37 =    22+42-35 =

8+72-39 =     76-54+49 =    98-6+2 =     47-45+79 =

56+12-50 =    18+42-53 =    65-51+14 =   10+76-34 =

4+42-38 =     94-24+28 =    14+28-28 =    41+4-9 =

25+45-45 =    94-6+10 =     25+22-41 =    63-12+2 =

65-15+17 =    79-63+40 =    50+33-56 =   42-37+25 =

50-11+38 =    75-5+13 =     7+70-64 =    28+41-37 =

45-39+49 =    78-50+25 =    30+45-22 =   40-36+91 =

56-34+4 =     63-26+7 =    85-54+64 =    31+37-34 =

58+15-57 =    79-21+13 =    18+72-71 =   64+33-42 =

64+5-45 =    81-67+70 =    49+18-64 =    43-39+34 =

74-45+25 =    58+9-45 =    81-44+16 =    34+24-19 =

23+40-47 =    15+38-29 =    68-21+14 =    7+75-66 =

12+68-30 =    38+48-28 =    43-21+13 =   25+45-57 =

14+70-21 =    71-66+25 =    83-4+7 =     19+60-68 =

25+28-33 =    41-4+4 =     49-27+73 =    31+19-24 =

57+29-51 =    59-2+5 =     64+5-39 =     46+42-58 =

55-6+43 =     4+84-64 =     58-3+37 =     7+67-24 =

18+30-38 =    25+36-27 =    93-45+29 =   47-22+19 =

74+7-24 =    62-34+25 =    60-14+31 =    25+45-48 =

28+34-59 =    55-24+61 =    55-33+61 =   41-27+51 =

93-91+69 =    79+17-67 =    2+45-29 =    25+45-20 =

76+8-30 =     83-12+22 =    65-8+12 =    95-38+27 =

18+56-65 =    92-64+25 =    22+26-28 =    41-5+47 =

21+35-33 =    63-3+28 =     81-5+4 =      33+11-9 =

77-61+79 =    55-9+40 =    41-34+52 =    25+45-51 =

70+21-37 =    52+40-29 =    66-5+37 =    58+14-16 =

64+25-27 =    49+49-27 =    39+2-29 =     4+41-23 =

88-42+37 =    78-14+28 =    3+62-13 =    42-15+22 =

25+22-11 =    46-33+31 =    85+11-27 =   43+21-35 =

41-11+53 =    25+22-34 =    55-39+28 =    40+5-31 =

16+60-59 =    31+18-29 =    83-37+7 =    68-21+27 =

28+21-41 =    68-17+25 =    67+9-53 =     8+46-21 =

8+33-41 =     77-10+10 =    81-45+51 =    9+42-27 =

7+51-13 =     49+45-70 =    49-15+13 =    73+7-18 =

8+55-2 =     7+51-22 =     58+16-31 =    60-34+44 =

42+53-59 =    79-54+16 =    32+51-33 =   70-45+31 =

62-4+16 =     75-33+8 =     2+60-44 =    13+27-25 =

10+52-38 =    53-29+43 =    25+48-65 =   22+39-41 =

38+22-54 =    74-9+11 =    57-47+34 =    56-10+19 =

8+46-45 =     80-16+22 =    58-27+4 =    80-11+16 =

13+67-77 =    28+45-43 =    5+46-30 =    41+10-12 =

65+24-38 =    71-12+27 =    58-45+31 =    7+53-54 =

46+43-34 =    55-18+10 =    31+54-78 =    60-4+8 =

43-27+79 =    61-33+25 =    96-78+25 =   40+57-42 =

37+21-13 =    9+57-22 =     31+61-48 =    63-9+43 =

42-24+27 =    22+37-17 =    27+23-12 =   58+15-25 =

78+8-18 =     25+56-18 =    26+43-54 =    61+6-39 =

28+16-23 =    29+28-50 =    25+45-52 =   70-45+52 =

26+31-16 =    75-47+25 =    46+46-43 =   47+49-39 =

43+12-42 =    47-45+34 =    55-15+19 =   95-55+34 =

51-25+62 =    93-68+43 =    31+27-40 =   93-45+31 =

48-25+23 =    61+5-46 =    25+39-35 =    80-25+13 =

52+16-47 =    94-39+37 =    67+13-57 =   75-68+22 =

96-71+73 =    77-28+7 =     91-3+10 =     78-11+7 =

43-21+37 =    94-66+25 =    95-49+34 =    73-36+7 =

73-54+28 =    93-91+45 =    37+24-33 =    73-9+22 =

76-21+16 =    64-54+76 =    57+24-54 =   30+50-18 =

57-14+49 =    71+12-51 =    21+50-59 =   25+46-31 =

34+18-45 =    49-42+79 =    40+12-15 =   31+54-22 =

73-60+52 =    2+43-40 =    83-26+24 =    40+43-17 =

47+7-27 =     58+6-12 =    32+12-37 =    94-66+25 =

58-3+31 =     82-42+31 =    10+45-34 =    4+57-16 =

相关文章