topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

小学一年级加减混合500题(二)

发布时间:2019-05-29 15:37

39+44-60 =    63+29-41 =    5+40-32 =    51-29+19 =

50-28+22 =    85-9+21 =    95-89+19 =    82-63+46 =

75-17+22 =    90-3+10 =    47-11+41 =    41-17+68 =

56-25+36 =    82-3+4 =      87-77+2 =     40-25+2 =

84-48+15 =    63-39+70 =    70-57+16 =   56-40+63 =

82-54+59 =    49-5+16 =     84-27+24 =    66-57+4 =

68-34+42 =    98-52+8 =    70-11+38 =    94-14+13 =

67-61+36 =    63-15+26 =    92-88+52 =   62-34+36 =

52-6+38 =     90-53+8 =     68-58+60 =    73+6-41 =

42-10+26 =    73-39+23 =    47-11+39 =    71-61+7 =

92-5+2 =     47-11+58 =    54-36+25 =    40-13+62 =

47-11+17 =    50-4+5 =      64-52+64 =    60-6+4 =

96-33+12 =    50-48+80 =    45-11+17 =   61-45+30 =

80-17+26 =    73-13+10 =    78-37+8 =     81-5+12 =

41-13+36 =    41-25+9 =     61-29+52 =    91-73+4 =

96-85+80 =    72-49+30 =    46-15+10 =    80-57+8 =

47-41+57 =    80-32+48 =    97-29+7 =    93-61+45 =

54-43+28 =    71-21+17 =    48-30+67 =   96-25+16 =

62-44+60 =    60-32+59 =    93-57+28 =   60-32+59 =

69-13+25 =    56-2+2 =     59-31+59 =    95-21+13 =

15+33-17 =    52-15+4 =    81-65+37 =    90-51+32 =

44-23+4 =     84-40+12 =    67-61+7 =     56-2+23 =

47-11+24 =    60-39+44 =    83-45+22 =    41-5+54 =

93-57+19 =    87-81+56 =    48-36+33 =   97-67+37 =

49-49+9 =     61-53+2 =    77-33+48 =    98-65+24 =

12+82-40 =    43-13+16 =    71-11+7 =    51-21+47 =

51-39+9 =    79-71+47 =    86-57+40 =    50-14+13 =

82-65+24 =    70-68+39 =    58-9+36 =     58-23+8 =

73-17+4 =     91-17+13 =    53-25+59 =    51-7+52 =

70-10+35 =    59-57+55 =    86-40+6 =     40-31+8 =

91-57+10 =    89-9+3 =      94-2+4 =     40-23+64 =

55-31+5 =     84-2+16 =    58-11+32 =    41-33+25 =

62-43+32 =    61-41+66 =    73-3+27 =    50-28+67 =

48-9+38 =     36+57-82 =    86-16+15 =    94-10+3 =

51+43-93 =    52-22+65 =    15+75-25 =   87-16+22 =

15+26-21 =    73-58+76 =    39+52-56 =   30+25-27 =

5+63-51 =     4+65-16 =     80-8+17 =    29+25-44 =

24+66-27 =    77+10-25 =    54-13+29 =   88-28+16 =

2+81-37 =     66-44+9 =    35+61-42 =    11+51-19 =

40-7+65 =    98-80+33 =    66-41+45 =    49-25+35 =

19+50-52 =    86-56+43 =    47-34+33 =    60-14+3 =

41+25-24 =    19+59-32 =    27+46-43 =   36+34-27 =

77-48+39 =    51+18-57 =    59-3+9 =     23+18-10 =

22+58-68 =    10+47-39 =    63-12+36 =   69-52+58 =

29+24-13 =    80-64+21 =    83-79+51 =   76-25+13 =

72+23-85 =    97-70+47 =    18+55-57 =   63+13-67 =

15+46-45 =    63+34-53 =    85+2-29 =    12+40-36 =

14+36-17 =    30+43-1 =    71+27-83 =    77-32+50 =

34+34-23 =    72-9+24 =    48+24-27 =    20+54-51 =

68+9-19 =    73-46+38 =    63-48+56 =    70-34+20 =

57-20+12 =    53-23+50 =    93-57+55 =   12+50-43 =

50-13+39 =    61-31+42 =    45+20-47 =   81-61+76 =

70-34+15 =    27+14-8 =    29+69-40 =    68-35+37 =

27+21-28 =    21+22-12 =    63+3-20 =    90-32+12 =

43-34+44 =    61-31+67 =    58-49+64 =   52-49+41 =

5+57-18 =     53-35+4 =    21+19-13 =    51-10+22 =

13+59-60 =    31+52-58 =    94-90+20 =   63-55+54 =

43-37+46 =    19+56-20 =    58-7+13 =    57-21+32 =

42+35-30 =    40+52-59 =    93-57+36 =    32+10-9 =

91-82+67 =    36+5-22 =    75-19+34 =    36+41-62 =

48-37+78 =    42-39+26 =    36+13-34 =   51-41+36 =

18+77-19 =    36+11-39 =    14+58-57 =   81-13+13 =

72-8+18 =     37+49-28 =    18+25-15 =    83+9-53 =

82-25+33 =    81-61+51 =    43-40+65 =   91-52+30 =

36+5-22 =     36+12-27 =    42+8-34 =     1+63-18 =

96-66+12 =    93-28+15 =    52-39+65 =    41+8-39 =

74+12-57 =    14+30-19 =    65-41+27 =   76-20+31 =

27+26-24 =    17+56-32 =    92-75+50 =    86-5+10 =

9+50-45 =     56-4+11 =    54+11-58 =    24+23-21 =

27+32-34 =    2+56-14 =     45-39+26 =    63-2+14 =

3+47-0 =     68-31+59 =    12+86-73 =    40-23+42 =

15+38-31 =    21+74-79 =    58-14+11 =   57-14+47 =

74-23+24 =    59-34+44 =    51-7+44 =    56-26+16 =

29+26-20 =    17+43-14 =    79-47+52 =   91-46+13 =

73-50+28 =    41-8+37 =     67-54+35 =    91-2+4 =

79-20+6 =    81-41+14 =    32+48-25 =    96-93+77 =

5+86-22 =     14+68-51 =    22+69-50 =    3+71-55 =

72-66+53 =    46+12-50 =    54-14+26 =   86-61+50 =

76-23+6 =    97-20+16 =    27+61-77 =    71+22-66 =

24+38-28 =    74-18+31 =    87-2+11 =     63-5+2 =

69+29-34 =    91-23+13 =    70-45+8 =    15+32-12 =

55+3-17 =     24+31-12 =    8+44-20 =     86-26+7 =

57-38+59 =    74-6+8 =     66+29-29 =    79-17+11 =

31+29-29 =    72-58+60 =    53-53+92 =   12+50-57 =

65-23+23 =    84-14+23 =    76-54+38 =    81-3+6 =

41-38+9 =     98-2+2 =     50+14-57 =    43-14+68 =

85-59+24 =    0+44-25 =    26+18-21 =    13+33-21 =

75-40+6 =     60-39+59 =    96-64+5 =     44+2-9 =

66+8-66 =    74-14+25 =    44+29-58 =    18+59-32 =

62+34-20 =    67-41+51 =    47+37-25 =    49-9+53 =

11+64-45 =    40+9-15 =     8+89-64 =    46-44+93 =

44+5-18 =    50-35+38 =    87-14+23 =    27+14-27 =

73-29+7 =     8+73-35 =    19+77-39 =    63-55+59 =

42-26+47 =    94-89+24 =    98-72+59 =   85-80+93 =

4+68-44 =     50-26+42 =    94-44+45 =    40-7+62 =

96-21+15 =    47+23-48 =    8+84-67 =    81+12-69 =

52-35+7 =     68-23+34 =    57-54+74 =    0+44-18 =

44-23+30 =    82-65+46 =    73-43+68 =   54+33-76 =

12+65-54 =    63-49+22 =    46-5+52 =     75-4+3 =

23+65-35 =    61-36+53 =    29+24-21 =    4+74-30 =

11+65-24 =    58-8+38 =    50-20+47 =    98-80+12 =

23+20-17 =    89-42+5 =    64-13+24 =    81+17-37 =

79-6+23 =     54-47+65 =    73-13+21 =    66-9+6 =

92-59+55 =    52-41+19 =    20+64-58 =   73-62+56 =

51-24+47 =    5+36-34 =     51-4+48 =    66+21-28 =

59+13-49 =    3+48-22 =    41+20-38 =    76-74+67 =

96-77+5 =     56+7-36 =     84-5+14 =     61-51+5 =

49-37+67 =    63-55+79 =    3+50-12 =     8+89-64 =

37+61-58 =    12+71-51 =    45+8-28 =    34+58-55 =

24+41-58 =    18+77-59 =    71-65+70 =   64-14+46 =

3+53-36 =     50-11+12 =    79-72+2 =    33+23-50 =

21+39-38 =    98-26+21 =    94-31+30 =    2+53-11 =

90-25+32 =    54-54+54 =    84-44+35 =   58+11-51 =

47-23+48 =    51+32-15 =    46-2+28 =    54+35-51 =

54-40+64 =    41-21+50 =    64-42+71 =   75-44+23 =

59-45+67 =    9+50-57 =    31+23-16 =    73-38+60 =

11+33-8 =     89-25+29 =    45+46-43 =    68-23+3 =

33+8-29 =     8+74-42 =     56+2-4 =     90-44+29 =

87-22+6 =     57-9+18 =    18+39-22 =    44-14+68 =

67+31-45 =    73-69+11 =    48+17-58 =    5+56-48 =

45+45-18 =    78-51+66 =    56-47+57 =    54+4-41 =

85-35+13 =    74-44+31 =    75-65+74 =   37+11-32 =

42-23+8 =     97-83+47 =    54+8-36 =    28+38-42 =

67+9-15 =    13+72-65 =    18+47-58 =    42+14-32 =

54+3-41 =     72-11+8 =    50-23+71 =    10+75-33 =

相关文章