topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

200以内加减口算练习题

发布时间:2019-08-21 09:02

82-36 =    112-90 =    157+12 =    196-9 =    16+72 =

172-45 =    52+84 =    148+3 =    124+69 =   127-93 =

97-63 =    106-39 =    19+90 =    184-132 =   52+93 =

106-9 =     37+78 =    4+150 =    160-144 =   40+51 =

196-81 =    91-84 =    127-72 =    91-72 =    19+69 =

148-45 =    28+147 =    127-54 =   94-66 =   106+54 =

100-9 =    43+39 =    151+30 =    16+72 =    130-54 =

112-78 =    178-90 =    94+60 =    172-3 =   124-42 =

13+126 =    139+9 =    124+66 =    100+12 =   43+57 =

28+108 =    109+48 =   103-3 =   142-102 =   118-30 =

151-54 =    100+21 =    133+39 =   145-42 =   118+3 =

130+18 =    34+90 =    100+60 =    139+3 =   187-15 =

178-3 =    148-27 =    127-72 =    109-21 =   4+138 =

127+51 =    130-15 =    28+72 =    58+33 =    19+93 =

130+60 =    193+3 =    139-57 =    109-6 =   112-90 =

88-6 =    124-75 =    100-72 =    172-69 =   13+126 =

91-57 =    127-120 =   118-99 =   196-39 =   109-75 =

79+117 =    190-120 =   193-84 =   163-93 =   10+99 =

55+129 =    133-6 =    61+126 =    7+75 =    13+126 =

91+18 =    88+24 =    148-69 =    148-57 =    28+93 =

100-57 =    139+15 =    184+3 =    58+24 =   127-78 =

154-96 =    133-30 =    13+102 =   109-30 =   97-84 =

55+69 =    64+57 =    37+66 =    160-60 =    196-132 =

145+30 =    187-51 =    124-99 =   91+21 =   139-57 =

118-108 =   40+156 =    52+30 =   151-24 =   163-30 =

103-69 =    40+57 =    10+75 =    31+105 =   124-120 =

106-87 =    70+39 =    106-72 =   100+72 =   58+120 =

133-111 =   175-6 =    52+102 =   49+144 =   106-18 =

52+30 =    154+30 =    157-39 =   127-36 =   37+144 =

154-108 =   178-144 =   97-60 =   100-57 =   151-12 =

16+90 =    130-66 =    157-42 =   130+45 =   163-84 =

19+63 =    22+171 =    109-36 =    85+81 =   145-102 =

133+9 =     70+66 =    82-3 =    187-69 =    106+21 =

61+87 =     49+108 =    106+84 =    13+72 =    7+93 =

112-27 =    106-48 =    121-48 =    13+75 =   61+54 =

124-27 =    172+3 =   154-87 =   196-138 =   196-147 =

67+42 =    103-75 =    22+138 =    136-75 =   112+3 =

175-165 =   100-93 =    142-84 =    49+63 =   34+48 =

58+102 =    94-48 =   127-18 =   190-111 =   31+144 =

172-63 =    109-102 =   133-27 =    64+33 =   4+162 =

相关文章