topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

小学一年级退位减法练习

发布时间:2019-06-02 14:20

22-3 =     37-15 =     43-21 =     28-24 =    46-24 =

22-3 =     49-42 =     22-18 =     28-15 =    46-33 =

43-33 =     22-15 =     31-12 =    37-15 =    28-24 =

31-21 =     40-9 =     43-36 =     25-6 =     43-21 =

28-12 =     25-12 =     31-3 =     43-24 =    37-30 =

22-18 =     25-12 =     22-12 =    40-36 =    40-15 =

34-12 =     37-30 =     49-21 =     37-30 =    31-3 =

25-9 =     25-15 =     43-3 =     37-33 =     34-30 =

49-15 =     49-45 =     25-18 =     34-9 =    31-24 =

40-24 =     31-6 =      28-15 =     49-6 =     43-3 =

34-12 =     49-3 =     34-30 =     46-6 =     43-18 =

49-42 =     46-24 =     25-3 =     40-36 =    31-12 =

25-15 =     31-18 =     28-24 =    43-27 =    37-15 =

40-33 =     43-3 =     46-33 =     37-15 =     34-6 =

28-24 =     25-3 =     22-9 =     49-33 =     49-36 =

40-18 =     37-24 =     40-15 =     34-18 =    49-3 =

43-30 =     25-15 =     22-18 =     34-9 =    43-24 =

22-3 =      31-6 =     43-27 =     22-9 =     49-21 =

40-18 =     49-39 =     46-33 =     31-9 =    25-15 =

34-30 =     22-15 =     43-15 =     37-6 =    25-12 =

43-9 =      49-3 =     40-15 =     31-15 =     46-6 =

45-30 =     45-32 =     30-19 =     45-42 =    30-5 =

27-9 =      42-33 =     30-4 =     21-3 =     24-16 =

27-25 =     21-6 =     30-19 =     27-7 =     45-24 =

42-26 =     36-6 =     42-23 =     39-3 =     39-17 =

21-9 =      27-3 =     39-29 =     42-29 =     30-5 =

48-30 =     42-14 =     45-28 =    36-24 =    48-33 =

24-16 =     36-18 =     39-12 =     21-19 =    33-2 =

33-19 =     45-38 =     30-22 =    36-29 =    33-28 =

39-32 =     45-31 =     48-26 =    24-16 =    21-10 =

45-30 =     42-38 =     36-31 =    33-13 =    30-16 =

21-15 =     42-14 =     24-16 =    45-43 =    39-29 =

30-24 =     39-16 =     30-8 =     39-32 =     36-7 =

33-3 =      42-4 =      24-16 =     30-7 =     27-3 =

24-16 =     45-20 =     42-35 =    38-26 =    35-11 =

44-19 =     32-4 =     44-11 =     20-20 =    44-11 =

47-5 =     32-28 =     32-2 =     35-20 =     32-14 =

32-29 =     38-38 =     23-6 =     47-26 =     38-2 =

23-23 =     23-11 =     20-9 =     41-29 =    23-21 =

44-2 =     23-14 =     23-20 =     35-2 =     44-38 =

44-13 =     29-10 =     32-2 =     47-14 =    20-15 =

38-14 =     23-17 =     32-14 =    29-15 =    49-11 =

21-14 =     27-5 =      26-5 =     38-16 =     36-6 =

36-32 =     26-10 =     41-36 =     38-17 =    20-9 =

35-9 =      35-25 =     24-5 =     27-23 =     47-5 =

40-32 =     20-6 =     29-16 =     34-20 =    39-10 =

25-20 =     47-28 =     34-25 =     47-5 =    47-28 =

44-34 =     25-21 =     41-2 =     29-17 =    20-14 =

26-23 =     39-22 =     35-7 =     48-45 =    47-28 =

44-3 =     20-13 =     45-24 =     47-28 =    25-16 =

20-17 =     46-6 =     46-36 =     45-20 =     24-5 =

30-19 =     45-24 =     29-3 =     29-13 =    39-11 =

22-17 =     33-18 =     24-5 =     23-3 =     44-28 =

41-20 =     42-7 =     22-18 =     28-15 =    47-28 =

45-36 =     23-13 =     33-25 =     48-43 =    31-6 =

20-8 =     39-12 =     20-5 =     41-26 =     27-10 =

41-35 =     23-6 =     37-18 =     46-26 =    30-19 =

45-7 =      22-3 =     38-36 =     40-5 =     41-16 =

31-26 =     46-6 =     38-29 =     30-16 =    23-15 =

39-30 =     47-5 =     33-16 =     43-41 =    24-17 =

20-9 =     44-13 =     43-14 =     34-8 =     31-11 =

43-5 =     38-27 =     31-9 =     42-40 =     37-14 =

39-2 =      35-4 =     44-25 =     35-8 =     45-17 =

26-21 =     46-36 =     44-11 =     27-6 =    26-14 =

42-22 =     27-5 =      41-2 =     22-4 =     38-14 =

22-16 =     36-27 =     45-20 =     24-5 =    40-35 =

22-7 =     36-21 =     47-28 =     44-32 =    43-23 =

29-16 =     37-10 =     37-23 =    38-12 =    29-18 =

35-28 =     36-9 =     27-21 =     41-16 =     41-6 =

33-25 =     40-8 =     20-5 =     41-26 =     32-14 =

21-10 =     39-16 =     22-3 =     30-29 =    47-28 =

47-5 =      32-9 =     31-28 =     39-10 =     36-9 =

41-31 =     33-11 =     23-9 =      22-5 =     41-2 =

21-6 =      34-15 =     34-29 =     25-3 =     22-7 =

33-6 =     36-23 =     45-12 =     32-21 =     45-4 =

35-12 =     36-32 =     20-13 =    42-35 =    48-31 =

41-13 =     35-14 =     48-16 =     44-8 =    41-37 =

39-26 =     23-17 =     49-33 =    32-26 =    34-30 =

21-11 =     35-10 =     42-29 =    39-21 =    46-39 =

31-11 =     44-8 =     41-10 =     38-5 =     43-10 =

39-37 =     33-6 =     38-32 =     29-16 =    32-28 =

32-29 =     45-31 =     27-13 =     30-12 =    44-8 =

28-2 =     39-22 =     38-36 =     33-28 =    33-14 =

41-10 =     23-2 =     21-16 =     34-16 =     47-8 =

23-4 =     44-16 =     41-26 =     32-23 =    35-18 =

36-31 =     37-23 =     41-23 =     28-3 =    44-35 =

21-7 =      28-5 =     29-11 =     38-13 =     45-7 =

39-2 =      35-20 =     42-3 =     23-3 =     20-10 =

21-6 =     47-28 =     49-10 =     42-22 =    33-22 =

32-5 =      48-43 =     32-9 =      46-6 =     24-5 =

49-6 =      29-9 =      26-21 =     21-7 =     36-7 =

43-22 =     33-13 =     24-5 =     21-17 =    30-11 =

33-30 =     42-8 =      36-9 =     39-10 =     33-7 =

21-6 =      27-5 =     30-22 =     30-9 =     33-24 =

33-7 =     42-37 =     42-13 =     45-11 =    45-21 =

39-25 =     36-12 =     33-16 =    45-38 =    39-31 =

30-6 =     33-19 =     27-14 =     36-18 =     45-2 =

30-20 =     27-16 =     24-5 =     36-14 =    39-26 =

30-19 =     36-13 =     45-2 =     21-13 =    45-33 =

39-10 =     27-3 =     42-28 =     45-18 =    39-30 =

相关文章