topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

小学口算题100以内连加200题

发布时间:2019-09-23 10:04

21+48+5 =     47+3+50 =     21+15+5 =     9+38+32 =

3+22+35 =     24+11+40 =    20+33+14 =    7+47+24 =

34+22+14 =    24+14+6 =     27+30+2 =     6+28+17 =

23+11+14 =    3+7+68 =     17+17+14 =    25+24+35 =

11+5+68 =     14+48+32 =    20+8+14 =     56+3+26 =

0+42+57 =     30+9+22 =    12+41+46 =    36+27+32 =

50+13+7 =     4+17+61 =     29+22+23 =    25+10+6 =

35+8+8 =      58+27+8 =     37+2+4 =      32+0+38 =

18+27+5 =     11+45+20 =    33+28+36 =    11+9+47 =

16+37+37 =    18+63+4 =     24+30+5 =     64+9+3 =

14+6+76 =     83+9+8 =     14+45+35 =    29+33+29 =

12+31+36 =    1+46+47 =     4+55+27 =    29+45+20 =

25+38+3 =     20+5+19 =     68+4+17 =    18+28+23 =

14+13+54 =    7+23+15 =     0+28+41 =    14+28+20 =

16+4+68 =     47+3+5 =      20+33+23 =    48+12+2 =

7+23+61 =     14+33+2 =     38+29+4 =     9+23+15 =

3+39+47 =     10+43+22 =    44+15+14 =    41+26+5 =

17+18+8 =     29+31+19 =    32+15+20 =    11+8+40 =

8+27+14 =     33+11+9 =     9+69+15 =     47+7+3 =

26+20+5 =     42+6+47 =     53+18+2 =     4+16+55 =

14+9+71 =     6+57+36 =     20+58+5 =     19+60+2 =

16+37+46 =    42+9+11 =     35+3+2 =     17+36+45 =

6+11+34 =     11+16+13 =    52+2+22 =     0+15+50 =

6+15+26 =     23+9+66 =     30+24+3 =    34+27+20 =

28+43+1 =     7+36+40 =     24+9+18 =    17+28+10 =

7+55+22 =     7+23+15 =     7+2+39 =      12+52+3 =

22+29+6 =     36+6+2 =     62+26+2 =     11+18+14 =

6+74+2 =      27+34+11 =    41+25+17 =    2+23+56 =

31+17+38 =    26+63+5 =     21+9+66 =     15+6+23 =

9+21+26 =     15+18+17 =    3+45+41 =     32+0+38 =

79+12+8 =     9+60+2 =      16+16+31 =    33+13+5 =

23+2+20 =     6+15+38 =     40+7+4 =     31+23+36 =

36+5+1 =      20+35+11 =    40+5+18 =     16+42+9 =

25+20+10 =    1+61+34 =     67+9+2 =      57+30+2 =

34+19+11 =    19+13+9 =     18+27+36 =    29+9+62 =

35+15+7 =     32+0+38 =     35+10+19 =    18+3+29 =

30+0+38 =     29+2+64 =     8+3+33 =      43+33+7 =

41+12+38 =    7+37+21 =    21+21+17 =    32+45+17 =

27+7+30 =     11+23+11 =    38+19+10 =    2+24+55 =

31+7+18 =     41+21+38 =    44+5+9 =      23+3+29 =

45+30+9 =     12+75+8 =     7+23+15 =     19+51+4 =

10+39+32 =    14+2+74 =     32+6+11 =    64+10+15 =

36+54+2 =     34+3+20 =     17+16+28 =    0+18+68 =

7+21+15 =     21+54+2 =     8+27+16 =     39+5+2 =

14+24+20 =    29+9+17 =     41+17+2 =     26+3+14 =

46+21+8 =     31+13+56 =    1+18+30 =     7+56+3 =

34+19+16 =    13+40+2 =     24+33+2 =     7+30+9 =

5+18+50 =     32+3+26 =     20+21+4 =     2+36+11 =

16+64+18 =    14+52+3 =     26+10+21 =    18+50+1 =

8+21+17 =     27+2+28 =     10+29+32 =    49+18+5 =

26+22+25 =    34+2+12 =     37+46+13 =    15+24+5 =

50+11+34 =    37+12+2 =    12+23+11 =    15+48+11 =

62+18+8 =     15+6+43 =     23+19+6 =     42+31+9 =

65+5+7 =      0+24+16 =     25+5+28 =     9+24+19 =

40+28+31 =    3+16+38 =     13+24+17 =    9+23+15 =

37+2+39 =     8+11+54 =    40+24+31 =    11+51+11 =

50+3+19 =     2+27+29 =     47+15+14 =    8+3+32 =

35+18+38 =    32+23+38 =    3+18+56 =     40+7+7 =

43+17+9 =     57+15+5 =     18+27+5 =    52+32+13 =

37+12+30 =    22+17+32 =    24+8+41 =     5+28+24 =

8+27+30 =     38+17+23 =    53+17+1 =     0+39+2 =

11+82+7 =     7+23+15 =     41+38+2 =     59+12+2 =

5+3+38 =      2+60+36 =     2+15+68 =     3+13+50 =

21+18+47 =    40+6+50 =     0+18+49 =     5+90+2 =

18+36+14 =    41+33+11 =    13+40+4 =     17+2+33 =

60+10+8 =     6+65+16 =    11+15+23 =    24+10+30 =

20+12+8 =     2+24+20 =     13+9+26 =     12+30+2 =

2+51+8 =      44+4+42 =     69+4+15 =     9+23+15 =

27+15+5 =     48+18+23 =    18+38+7 =     6+48+8 =

39+15+8 =     53+36+5 =     7+69+15 =    12+18+20 =

0+6+71 =      25+18+28 =    7+29+9 =     12+52+20 =

12+27+14 =    18+12+11 =    3+12+27 =     16+53+9 =

4+30+66 =     41+3+11 =     30+0+38 =    23+48+20 =

38+33+5 =     47+6+44 =     8+27+11 =     24+48+3 =

69+21+5 =    41+18+29 =    30+36+29 =    21+18+32 =

相关文章