topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级退位减法练习

发布时间:2019-06-04 10:07

41-24 =     41-12 =     39-6 =     35-22 =    39-24 =

23-4 =     37-28 =     41-8 =     35-30 =     31-28 =

39-20 =     41-36 =     39-24 =    45-36 =    31-20 =

45-4 =     27-10 =     35-4 =     33-20 =     37-24 =

35-6 =      21-4 =     25-8 =     29-12 =     43-30 =

33-4 =      45-40 =     31-24 =     21-8 =     43-4 =

33-16 =     23-10 =     39-36 =     21-16 =    27-2 =

21-4 =      31-26 =     27-4 =      35-6 =     43-2 =

29-24 =     23-8 =     21-12 =     45-36 =    45-24 =

37-28 =     43-8 =     43-26 =     31-22 =    33-12 =

39-8 =     35-14 =     21-4 =     25-20 =     23-20 =

21-8 =     25-4 =     25-12 =     31-20 =     23-14 =

43-24 =     43-22 =     25-12 =     25-20 =    25-4 =

23-20 =     43-38 =     49-36 =     23-8 =    41-12 =

27-22 =     31-24 =     49-40 =    25-20 =    47-22 =

41-28 =     43-34 =     29-16 =     33-4 =    35-28 =

47-22 =     25-8 =      33-4 =     25-20 =     35-2 =

37-4 =      27-6 =      21-4 =     41-36 =     45-4 =

21-4 =     21-16 =     33-4 =     43-26 =     39-10 =

41-32 =     21-16 =     23-6 =     27-6 =     47-22 =

41-24 =     31-22 =     41-12 =    47-22 =    39-18 =

41-20 =     49-36 =     41-4 =     39-36 =    31-22 =

41-32 =     49-4 =     25-8 =     43-32 =     37-12 =

49-24 =     25-4 =     37-12 =     33-16 =    35-12 =

27-4 =     43-20 =     21-12 =     23-14 =    39-18 =

47-22 =     29-4 =      45-4 =      23-2 =     43-2 =

49-4 =      35-6 =     43-12 =     21-8 =     49-12 =

33-20 =     49-20 =     21-4 =     37-24 =    25-12 =

45-36 =     43-38 =     35-24 =    49-40 =    41-24 =

27-24 =     39-10 =     23-18 =     29-4 =     35-6 =

23-10 =     49-12 =     27-14 =    23-10 =    27-18 =

45-40 =     39-6 =     39-36 =     25-16 =    47-22 =

43-22 =     37-32 =     39-22 =     29-4 =     27-4 =

47-34 =     43-2 =     47-34 =     43-10 =     29-8 =

41-8 =     35-30 =     43-28 =     39-24 =     21-4 =

33-4 =      33-28 =     39-24 =     39-2 =     49-8 =

23-10 =     23-20 =     45-12 =     45-36 =    49-4 =

23-12 =     39-36 =     21-12 =    31-26 =    31-20 =

23-2 =     25-12 =     35-12 =     31-24 =    27-10 =

37-24 =     29-8 =     25-12 =     39-30 =    27-12 =

37-4 =      39-2 =     45-4 =     31-22 =     25-20 =

47-34 =     35-30 =     33-20 =    31-20 =    31-22 =

29-16 =     49-20 =     47-34 =     21-12 =    23-4 =

27-8 =      39-22 =     39-30 =     39-6 =     23-2 =

35-18 =     29-24 =     25-12 =    49-36 =    25-20 =

39-20 =     35-18 =     23-20 =    21-16 =    43-18 =

35-6 =     27-22 =     39-24 =     43-22 =    21-12 =

37-32 =     49-16 =     37-20 =     25-4 =    47-34 =

35-2 =     21-4 =     31-24 =     39-30 =     27-20 =

47-34 =     35-4 =     43-40 =     43-4 =     49-20 =

31-24 =     27-14 =     35-30 =    49-28 =    39-14 =

37-24 =     25-12 =     21-4 =     37-18 =    29-11 =

46-6 =      37-27 =     31-18 =     43-6 =     25-6 =

43-12 =     25-12 =     46-18 =    49-21 =    40-24 =

34-12 =     43-18 =     37-12 =    28-15 =    22-15 =

40-3 =     37-30 =     46-18 =     22-3 =     37-30 =

28-6 =     28-15 =     49-24 =     37-24 =     43-9 =

37-24 =     25-15 =     49-27 =    43-18 =    31-15 =

37-3 =      37-6 =     34-15 =     46-6 =     49-30 =

43-36 =     31-12 =     43-21 =    28-21 =    22-12 =

40-3 =      22-6 =     46-12 =     31-15 =     25-9 =

40-12 =     25-9 =      31-6 =     37-6 =     28-12 =

22-9 =     31-12 =     46-42 =     43-36 =     22-6 =

37-12 =     43-9 =     22-6 =     40-36 =     46-27 =

28-21 =     46-30 =     31-18 =    37-27 =    37-33 =

25-15 =     25-21 =     28-18 =    25-21 =    37-30 =

43-3 =     34-24 =     40-12 =     49-21 =    25-21 =

31-3 =      25-6 =     22-3 =     49-45 =     37-15 =

37-27 =     49-12 =     22-15 =    22-12 =    30-19 =

36-16 =     45-34 =     36-21 =    42-37 =    24-11 =

36-11 =     30-28 =     33-24 =     33-7 =    48-38 =

24-11 =     36-3 =     39-25 =     33-25 =     36-4 =

39-34 =     39-33 =     28-15 =     22-9 =     22-3 =

40-15 =     49-27 =     22-6 =     25-6 =     31-18 =

37-21 =     28-24 =     25-9 =     43-6 =     46-12 =

46-15 =     37-27 =     28-6 =      46-3 =     34-6 =

34-24 =     22-3 =     43-30 =     25-18 =    43-12 =

34-30 =     31-24 =     28-24 =     49-6 =    37-27 =

34-15 =     40-33 =     22-9 =     28-24 =     34-6 =

25-12 =     34-30 =     43-30 =    28-21 =    43-12 =

28-9 =     31-15 =     46-3 =     28-18 =     43-12 =

49-24 =     25-3 =     28-9 =     31-24 =     46-27 =

25-12 =     46-33 =     40-30 =     37-3 =     28-9 =

40-3 =     37-33 =     28-3 =     37-33 =     49-12 =

37-30 =     46-3 =     31-24 =     34-3 =     34-15 =

25-6 =      22-18 =     28-3 =     34-27 =     49-6 =

43-18 =     31-24 =     49-33 =    49-42 =    34-18 =

22-18 =     49-27 =     34-3 =     40-27 =    31-24 =

46-6 =      49-9 =     22-3 =     40-15 =     40-24 =

40-36 =     31-6 =     43-27 =     34-27 =    25-15 =

37-3 =      25-6 =     37-15 =     25-6 =     40-15 =

49-39 =     37-15 =     43-3 =     40-27 =     34-9 =

28-3 =     49-30 =     40-36 =     25-3 =     40-24 =

31-6 =     31-12 =     34-9 =     43-36 =     46-12 =

46-6 =      31-3 =     31-12 =     46-30 =     31-6 =

43-30 =     28-3 =      40-24 =     34-9 =     25-6 =

49-12 =     40-18 =     31-24 =    34-30 =    37-27 =

25-3 =      22-9 =     31-12 =     22-3 =     43-27 =

37-27 =     43-15 =     46-21 =    37-27 =    37-15 =

34-12 =     31-24 =     28-24 =     43-6 =    31-15 =

相关文章