topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

小学口算50以内加法减法练习

发布时间:2019-11-02 16:13

30+2 =      5+41 =      30+2 =      23+3 =     4+18 =

3+23 =      20+8 =     5+15 =     18+10 =     12+16 =

19+11 =     29+11 =     19+19 =     25+15 =    6+34 =

35+13 =     19+19 =     21+23 =     10+28 =    2+24 =

14+18 =     16+24 =     9+37 =     7+29 =     15+33 =

23+3 =      29+7 =      4+34 =      4+24 =     14+8 =

7+23 =      1+37 =      24+16 =     37+9 =     31+5 =

16+18 =     18+2 =      6+24 =     25+7 =     30+16 =

22+18 =     9+37 =      13+23 =     7+31 =     6+32 =

14+24 =     25+3 =     26+14 =     22+0 =     22+12 =

29+5 =      33+9 =      37+11 =     4+26 =     3+35 =

36+12 =     33+3 =      24+0 =      1+29 =     4+16 =

34+10 =     6+30 =     28+12 =     10+14 =     9+29 =

0+34 =      23+5 =     21+19 =     8+26 =     10+12 =

7+21 =      26+6 =     37+3 =     18+26 =     13+27 =

22+0 =      46+2 =      5+31 =     22+24 =     3+31 =

38+10 =     24+0 =      27+17 =     21+9 =     39+5 =

27+15 =     3+41 =      25+7 =     26+10 =     33+9 =

22+26 =     19+7 =      26+8 =      2+26 =     4+16 =

27+15 =     16+26 =     21+27 =     8+12 =     6+24 =

30+2 =      29+9 =      4+40 =     16+10 =     24+0 =

27+17 =     35+5 =     22+18 =     11+17 =    35+11 =

10+24 =     26+20 =     15+19 =     19+7 =    10+10 =

34+8 =      6+14 =      3+17 =      14+8 =     34+4 =

13+27 =     26+8 =      6+14 =      19+9 =     4+26 =

23+21 =     39+7 =      22+10 =     14+6 =     8+30 =

31+3 =     24+0 =     24+24 =     22+24 =     26+20 =

23+7 =     34+14 =     24+20 =     11+37 =     18+2 =

3+23 =      3+27 =      32+4 =      30+2 =     9+27 =

32+4 =      35+3 =     19+23 =     31+11 =     7+15 =

16+12 =     7+15 =     24+22 =     16+16 =     27+9 =

23+21 =     18+18 =     38+4 =      7+25 =     43+3 =

40+8 =      21+3 =      22+0 =     3+31 =     18+10 =

33+9 =      15+11 =     15+19 =     34+6 =     28+6 =

8+40 =     21+17 =     26+16 =     20+16 =     41+7 =

25+7 =      16+6 =      33+5 =      1+47 =     24+0 =

41+7 =      15+19 =     16+4 =     7+29 =     12+36 =

8+34 =      45+3 =      13+33 =     7+35 =     3+31 =

16+12 =     23+15 =     10+22 =     5+25 =     37+7 =

30+16 =     3+19 =      9+23 =      6+18 =     15+7 =

相关文章