topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

100以内加减混合提高练习口算题

发布时间:2019-11-04 09:04

40+24-41 =    34+30-18 =    72-40+30 =   72-24+40 =

10+63-16 =    43+42-67 =    57-36+74 =   28+26-27 =

79-18+28 =    65+15-45 =    94-41+45 =   38+16-28 =

4+50-13 =    61-54+41 =    75-29+11 =    60-19+24 =

98-48+19 =    31+57-37 =    62-41+26 =   55-15+47 =

86-74+64 =    62-41+32 =    63-42+21 =   68+26-47 =

19+26-37 =    96-35+14 =    84-2+2 =     43-19+56 =

40-19+44 =    83-59+38 =    82-44+26 =   44-23+29 =

40-23+9 =     14+58-32 =    38+4-17 =    17+55-14 =

65-11+40 =    48-32+62 =    15+35-19 =   23+67-51 =

18+68-50 =    58-39+17 =    84-40+27 =   42+28-53 =

80-44+16 =    91-39+8 =     71-64+80 =    3+41-26 =

81+11-33 =    51-18+24 =    36+5-22 =     93-19+8 =

67+14-28 =    46-8+43 =     69+3-32 =     47+3-22 =

48-5+23 =     8+62-35 =    44+17-31 =    52-26+71 =

45+53-36 =    8+85-63 =     38+3-15 =    95-31+26 =

8+39-32 =     15+46-42 =    54+16-6 =    89-69+72 =

52-25+45 =    12+40-32 =    80-6+8 =      8+85-34 =

58-49+14 =    29+31-16 =    31+16-29 =    78+4-63 =

68+18-69 =    28+61-63 =    78-69+36 =   30+62-44 =

43-30+73 =    27+42-49 =    42-35+52 =   78-52+39 =

97-60+19 =    14+40-39 =    54-37+28 =   44-18+10 =

54+24-61 =    64-45+25 =    8+39-35 =    49+29-53 =

58-9+25 =     64-48+34 =    85+9-51 =    77-46+40 =

24+65-57 =    2+40-8 =     26+25-42 =    75-35+55 =

46-18+31 =    70-39+4 =    58-30+31 =    26+52-51 =

25+71-65 =    61-15+4 =    62-11+42 =    19+74-37 =

51-44+12 =    68-40+42 =    6+42-40 =    97-13+13 =

72-33+45 =    75-58+31 =    46-27+76 =   57-25+50 =

50-29+6 =     88+2-72 =     5+57-28 =     47+7-30 =

78+12-78 =    75+2-15 =    55-21+52 =    28+39-48 =

92-47+9 =    36+15-36 =    66-55+47 =    87-52+39 =

81-6+19 =     76-45+55 =    28+45-20 =    58-3+13 =

62+24-35 =    48-12+48 =    92-90+70 =    73-12+4 =

31+13-39 =    78-75+74 =    82-57+70 =   45-37+90 =

23+54-17 =    82-57+40 =    41-17+74 =   82-69+43 =

30+21-33 =    22+39-45 =    43+24-36 =   14+57-20 =

37+15-10 =    58-25+4 =    21+43-52 =    39+10-43 =

92-31+3 =     3+42-17 =     33+19-11 =    25+70-4 =

80-78+3 =    87-43+28 =    81-22+11 =    69-42+46 =

33+15-41 =    59-56+73 =    6+46-10 =    36+13-22 =

32+39-51 =    79+17-34 =    33+25-33 =    94-40+5 =

16+34-32 =    47+4-29 =    93-51+20 =    48+23-39 =

89-80+8 =     4+72-56 =    55-39+46 =    49-24+43 =

84-66+56 =    57-34+36 =    58-45+79 =   43+30-58 =

65-40+49 =    46+12-43 =    42-2+37 =    71-46+58 =

25+72-36 =    80-31+46 =    19+28-15 =   16+67-60 =

13+72-25 =    19+51-44 =    57-12+7 =    42-35+34 =

66-14+46 =    19+74-41 =    12+75-75 =   50-25+10 =

28+43-28 =    70-51+10 =    42-12+61 =    43-3+52 =

相关文章