topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级口算20以内的加法口算题

发布时间:2020-09-22 10:06

7+9 =          4+6 =          7+3 =          4+9 =

7+9 =          10+6 =         4+12 =         10+3 =

7+6 =          4+12 =         3+6 =          5+4 =

16+2 =         4+9 =          4+15 =         7+3 =

10+6 =         4+12 =         16+3 =         7+3 =

4+6 =          7+12 =         4+12 =         13+3 =

10+6 =         16+3 =         4+9 =          4+15 =

10+6 =         4+15 =         10+3 =         4+15 =

7+3 =          7+6 =          4+6 =          10+3 =

7+9 =          13+3 =         7+9 =          10+3 =

2+13 =         6+9 =          7+11 =         5+4 =

2+7 =          10+2 =         5+7 =          5+4 =

2+7 =          12+6 =         2+7 =          9+3 =

11+4 =         9+9 =          6+3 =          5+4 =

3+6 =          6+9 =          13+5 =         7+5 =

3+6 =          2+13 =         8+10 =         2+7 =

9+9 =          2+7 =          5+13 =         10+8 =

12+6 =         10+2 =         16+2 =         3+9 =

3+15 =         4+5 =          2+13 =         4+8 =

7+5 =          4+6 =          10+2 =         12+6 =

9+6 =          3+9 =          15+3 =         10+5 =

6+9 =          3+9 =          5+7 =          5+4 =

5+10 =         7+5 =          6+3 =          8+10 =

7+2 =          8+4 =          2+7 =          15+3 =

2+13 =         5+7 =          6+12 =         6+3 =

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4026.html

相关文章