topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级口算20以内减法口算练习题

发布时间:2020-09-22 10:47

10-3 =         13-9 =         9-5 =          10-3 =

19-15 =        13-3 =         9-4 =          16-12 =

16-6 =         13-6 =         19-3 =         13-3 =

19-12 =        17-14 =        10-3 =         11-9 =

13-6 =         16-9 =         16-3 =         13-3 =

10-3 =         13-3 =         10-3 =         19-15 =

13-9 =         8-4 =          13-9 =         16-12 =

19-9 =         16-12 =        19-15 =        19-3 =

16-12 =        17-6 =         9-3 =          12-8 =

19-9 =         13-9 =         19-15 =        16-6 =

11-8 =         14-5 =         13-9 =         19-9 =

16-6 =         19-6 =         16-12 =        19-3 =

16-3 =         13-3 =         17-14 =        16-12 =

16-9 =         10-6 =         10-3 =         10-6 =

13-3 =         10-3 =         13-3 =         19-3 =

19-9 =         19-3 =         16-12 =        10-6 =

16-9 =         18-10 =        19-12 =        13-3 =

16-9 =         16-12 =        15-4 =         9-3 =

15-11 =        8-6 =          15-6 =         18-9 =

15-13 =        9-6 =          12-10 =        18-8 =

9-6 =          12-2 =         12-9 =         12-3 =

9-6 =          9-2 =          18-16 =        12-2 =

18-10 =        12-8 =         12-6 =         18-8 =

9-4 =          12-5 =         18-13 =        12-7 =

9-4 =          19-12 =        18-12 =        15-5 =

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4028.html

相关文章