topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级口算50以内加减混合计算题

发布时间:2020-09-23 09:40

22-18+20 =           6+17-9 =             21+8-17 =

41-5+5 =             20-5+8 =             11+15-23 =

23-9+10 =            44-5+8 =             38-20+17 =

18+2-18 =            47-11+8 =            30+11-16 =

46-18+10 =           29-14+17 =           23-4+17 =

15+14-7 =            10+12-9 =            37-21+10 =

25-9+28 =            30-26+9 =            38+4-0 =

40-30+34 =           22-3+14 =            37-9+10 =

22+9-11 =            43-24+11 =           34-30+11 =

40+3-19 =            16+12-13 =           34-18+33 =

37-30+35 =           43-27+26 =           28-24+44 =

6+15-8 =             28-15+5 =            22+24-32 =

24-2+10 =            43-15+19 =           33-2+9 =

34-9+22 =            31+12-34 =           13+27-23 =

19+18-12 =           19+27-38 =           34-12+4 =

28+3-23 =            46-3+3 =             43-39+13 =

34+9-19 =            40-15+22 =           16+15-23 =

7+15-16 =            10+24-23 =           46-6+9 =

37-30+14 =           46-15+5 =            37-18+8 =

22+9-7 =             37-27+34 =           48-39+3 =

4+27-7 =             4+21-19 =            22-3+14 =

31-21+24 =           49-33+33 =           34+9-8 =

31+18-6 =            25+3-7 =             49-45+18 =

34-24+34 =           31-3+17 =            4+39-10 =

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4037.html

相关文章