topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级加减法口算练习10以内口算

发布时间:2020-09-24 09:32

2+2 =         7-6 =         4-2 =         7-7 =

2+5 =         7-2 =         7-3 =         2+2 =

4-2 =         7-5 =         7-3 =         1+3 =

0+4 =         7-3 =         1+3 =         0+4 =

4-2 =         2+2 =         5+2 =         2+2 =

5-3 =         5+2 =         2+2 =         2+5 =

4-2 =         7-7 =         2+2 =         9-2 =

2+2 =         5+2 =         4-2 =         2+2 =

2+4 =         9-7 =         2+5 =         0+7 =

0+4 =         7-7 =         8-5 =         4-3 =

1+3 =         2+5 =         4-2 =         4+5 =

7-5 =         2+5 =         7-7 =         2+2 =

7-2 =         4-2 =         4+3 =         1+6 =

2+2 =         2+5 =         4-2 =         7-5 =

7-3 =         5+2 =         0+4 =         4-2 =

0+4 =         4-3 =         0+4 =         5+4 =

6-3 =         4+5 =         3+3 =         9-4 =

9-7 =         4-2 =         5+2 =         0+7 =

4-3 =         2+2 =         1+3 =         5+2 =

2+5 =         7-2 =         6-4 =         7+2 =

3+6 =         3+3 =         9-7 =         3+6 =

6+3 =         2+7 =         6-4 =         2+7 =

3+3 =         6-4 =         9-2 =         4+2 =

9-2 =         9-3 =         6-2 =         5-2 =

9-6 =         6-3 =         6-2 =         2+4 =

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4046.html

 

相关文章