topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级减法口算计算题10以内口算

发布时间:2020-09-25 09:22

8-___=5      5-___=2      ___-3=2      5-___=2

___-2=5      7-___=1      ___-5=3      ___-2=3

___-5=2      ___-1=3      4-___=0      7-___=2

7-___=1      ___-2=3      ___-2=5      ___-5=2

7-___=5      ___-3=3      ___-4=3      4-___=1

4-___=2      ___-2=2      ___-0=7      6-___=3

9-___=7      ___-0=4      ___-1=3      ___-2=2

7-___=4      ___-0=7      4-___=0      ___-2=2

7-___=5      4-___=1      ___-3=6      ___-3=4

___-4=5      ___-0=4      4-___=2      4-___=1

4-___=2      ___-0=4      ___-2=2      7-___=2

7-___=4      ___-2=5      ___-2=2      ___-4=3

7-___=2      ___-2=2      ___-2=5      7-___=0

4-___=2      ___-5=2      9-___=7      ___-5=4

9-___=3      9-___=7      ___-2=4      ___-4=2

7-___=2      ___-0=7      ___-1=3      ___-2=7

7-___=0      ___-2=5      7-___=5      ___-0=4

___-2=5      ___-2=2      7-___=2      ___-5=2

4-___=2      ___-2=5      7-___=3      ___-2=2

___-0=4      ___-1=3      ___-7=2      7-___=5

___-4=2      9-___=3      9-___=4      ___-2=4

___-4=2      ___-2=4      5-___=3      ___-3=6

___-2=7      6-___=2      9-___=4      9-___=6

8-___=2      9-___=2      ___-2=2      9-___=4

___-2=4      9-___=3      ___-7=2      6-___=4

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4051.html

相关文章