topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级减法口算20以内口算练习

发布时间:2020-09-27 09:07

14-2 =         10-3 =         10-6 =         19-15 =

14-7 =         17-5 =         11-2 =         17-8 =

16-9 =         16-3 =         8-5 =          11-9 =

17-11 =        14-14 =        14-6 =         10-6 =

19-9 =         10-3 =         16-3 =         10-3 =

16-12 =        14-4 =         9-4 =          12-5 =

8-5 =          11-11 =        8-2 =          8-4 =

11-4 =         11-2 =         8-2 =          17-13 =

8-5 =          11-2 =         17-11 =        14-8 =

11-5 =         14-9 =         19-9 =         13-9 =

17-10 =        11-5 =         10-3 =         11-6 =

8-5 =          17-7 =         8-6 =          16-3 =

16-9 =         16-3 =         16-6 =         19-15 =

10-3 =         11-2 =         16-3 =         14-2 =

17-14 =        11-11 =        8-8 =          13-3 =

19-12 =        13-9 =         10-6 =         19-12 =

16-6 =         19-6 =         16-3 =         16-9 =

16-6 =         19-15 =        10-3 =         16-3 =

13-6 =         13-9 =         16-12 =        16-9 =

13-6 =         19-3 =         19-15 =        15-4 =

9-3 =          9-5 =          9-4 =          16-3 =

15-2 =         15-4 =         9-7 =          15-12 =

9-6 =          12-4 =         18-15 =        9-3 =

13-3 =         16-3 =         10-6 =         19-15 =

13-6 =         13-9 =         16-12 =        19-12 =

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4091.html

相关文章