topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级加法口算20以内口算练习题

发布时间:2020-09-27 09:11

4+15 =         10+3 =         6+5 =          6+2 =

7+9 =          0+11 =         9+8 =          12+2 =

9+2 =          3+8 =          15+2 =         3+5 =

4+6 =          4+13 =         2+9 =          3+14 =

9+8 =          5+9 =          10+7 =         7+4 =

6+8 =          12+5 =         3+5 =          9+5 =

4+7 =          0+8 =          3+5 =          0+11 =

6+5 =          12+5 =         3+14 =         2+6 =

3+5 =          10+7 =         0+8 =          6+8 =

8+6 =          12+5 =         13+4 =         6+5 =

0+8 =          0+11 =         5+12 =         0+11 =

9+5 =          7+4 =          8+3 =          2+6 =

10+4 =         0+8 =          4+4 =          6+5 =

5+9 =          6+2 =          3+5 =          7+3 =

4+12 =         4+6 =          7+6 =          13+3 =

4+9 =          7+9 =          7+3 =          7+9 =

4+12 =         13+6 =         7+3 =          13+3 =

16+3 =         10+9 =         16+3 =         7+3 =

4+9 =          10+3 =         4+6 =          10+6 =

4+9 =          7+3 =          4+6 =          4+12 =

13+6 =         4+6 =          7+3 =          4+15 =

7+3 =          4+15 =         7+3 =          10+3 =

7+9 =          10+6 =         4+15 =         7+3 =

16+3 =         10+3 =         16+3 =         10+6 =

4+9 =          13+3 =         10+9 =         4+6 =

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4096.html

相关文章