topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

二年级口算加法200以内口算练习一

发布时间:2020-09-27 09:22

48+105 =       3+95 =         99+41 =        81+48 =

83+40 =        84+29 =        114+17 =       111+2 =

69+53 =        27+113 =       24+144 =       85+44 =

6+113 =        153+20 =       114+47 =       12+77 =

93+20 =        39+86 =        52+94 =        90+47 =

23+93 =        75+101 =       69+116 =       93+17 =

24+83 =        84+17 =        123+65 =       23+96 =

81+53 =        87+80 =        89+75 =        9+137 =

100+49 =       72+53 =        10+91 =        143+18 =

100+49 =       41+96 =        55+88 =        95+42 =

78+17 =        102+80 =       72+44 =        4+79 =

21+83 =        114+2 =        66+23 =        66+113 =

21+116 =       30+116 =       55+109 =       75+98 =

69+17 =        30+83 =        174+8 =        24+122 =

177+14 =       10+84 =        40+141 =       61+36 =

64+39 =        67+15 =        90+89 =        102+14 =

30+83 =        6+74 =         144+5 =        30+86 =

24+155 =       45+101 =       96+11 =        6+170 =

68+84 =        20+129 =       147+26 =       25+154 =

117+38 =       150+26 =       84+65 =        99+29 =

165+26 =       70+43 =        96+92 =        156+20 =

24+131 =       89+102 =       156+38 =       76+120 =

13+177 =       52+33 =        121+39 =       67+30 =

73+60 =        79+21 =        10+123 =       109+36 =

91+24 =        127+21 =       52+93 =        19+162 =

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4100.html

相关文章