topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级10以内减法口算练习提高题

发布时间:2020-09-28 09:21

___-4=2      ___-7=2      9-___=2      ___-2=4

___-4=4      ___-3=2      ___-4=4      4-___=1

4-___=0      ___-4=2      7-___=3      ___-5=2

___-2=2      4-___=1      7-___=5      ___-2=2

7-___=3      7-___=1      4-___=1      7-___=2

___-1=3      4-___=2      ___-2=2      7-___=2

4-___=2      6-___=4      ___-5=4      6-___=3

___-3=4      7-___=5      4-___=1      ___-2=2

4-___=2      7-___=3      ___-2=5      ___-1=3

4-___=2      ___-1=6      ___-2=2      ___-1=3

4-___=0      7-___=3      4-___=2      ___-0=7

___-5=2      7-___=2      4-___=2      ___-2=2

4-___=2      7-___=5      ___-5=2      7-___=2

5-___=3      ___-0=4      4-___=2      ___-2=2

4-___=2      ___-2=2      ___-2=4      ___-5=2

___-2=2      ___-0=7      ___-5=2      ___-2=5

4-___=2      ___-2=2      7-___=5      4-___=2

4-___=1      ___-2=2      ___-5=2      ___-2=5

___-1=6      4-___=0      7-___=5      ___-2=2

7-___=0      4-___=2      ___-3=4      4-___=2

___-2=2      7-___=5      7-___=2      ___-2=7

___-4=2      9-___=4      9-___=5      9-___=4

4-___=2      6-___=3      ___-3=3      9-___=7

___-4=2      6-___=2      ___-6=3      ___-4=2

___-3=4      7-___=2      ___-5=2      5-___=3

相关文章