topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

二年级减法口算100以内提高练习题

发布时间:2020-09-28 09:24

54-___=35     40-___=37     ___-15=27     82-___=52

___-49=24     73-___=40     ___-25=45     68-___=59

___-32=34     78-___=38     ___-31=29     86-___=62

___-12=30     79-___=10     49-___=4      ___-34=15

56-___=6      ___-7=33      ___-67=6      77-___=70

___-55=21     ___-37=26     74-___=29     51-___=8

___-9=54      75-___=50     ___-24=62     ___-31=55

___-37=29     ___-41=15     ___-64=15     ___-36=59

___-34=8      ___-36=27     63-___=59     ___-55=4

___-37=43     ___-42=25     61-___=33     86-___=81

___-52=5      75-___=44     86-___=59     84-___=5

___-6=40      44-___=18     46-___=3      ___-39=4

80-___=53     59-___=6      ___-59=7      ___-42=3

74-___=70     ___-47=49     ___-16=52     76-___=18

___-24=67     ___-18=64     55-___=42     67-___=48

49-___=9      ___-5=54      62-___=53     ___-87=2

___-26=45     56-___=16     ___-31=10     ___-37=35

___-48=28     ___-25=73     ___-64=3      ___-37=41

58-___=3      40-___=18     91-___=6      ___-42=31

___-27=26     47-___=36     65-___=62     40-___=30

70-___=36     ___-39=13     63-___=32     ___-49=14

81-___=7      ___-56=22     ___-14=40     87-___=73

___-57=32     ___-15=28     ___-51=5      ___-33=62

95-___=24     42-___=3      53-___=41     97-___=12

___-5=64      ___-67=13     63-___=35     ___-7=77

相关文章