topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级退位减法和加法练习

发布时间:2019-06-04 10:35

25-8 =     31-28 =     21-16 =     49-36 =    49-40 =

49-44 =     33-28 =     23-16 =    25-12 =    41-36 =

37-8 =      33-24 =     35-24 =     27-8 =     29-8 =

25-12 =     21-16 =     43-40 =     27-16 =    43-8 =

47-0 =     39-10 =     45-16 =     27-16 =    45-24 =

43-32 =     23-8 =     39-8 =     31-16 =     49-16 =

47-0 =     25-12 =     31-20 =     21-16 =     21-8 =

43-26 =     31-24 =     37-4 =     47-0 =     41-32 =

41-8 =     45-16 =     25-8 =     37-16 =     41-20 =

43-36 =     35-16 =     29-12 =     27-20 =    43-8 =

35-8 =     31-26 =     43-28 =     31-24 =     35-2 =

21-4 =     43-10 =     49-12 =     23-2 =     31-24 =

21-4 =     35-24 =     49-16 =     47-0 =     27-18 =

45-28 =     41-28 =     41-8 =     49-8 =     23-16 =

35-20 =     47-0 =     29-20 =     21-16 =    35-22 =

47-0 =     37-12 =     33-24 =     43-32 =    29-12 =

47-0 =      33-24 =     47-0 =     49-8 =     43-22 =

37-28 =     29-4 =     27-2 =     29-24 =     31-24 =

21-16 =     49-12 =     45-16 =    39-12 =    37-20 =

45-16 =     35-26 =     31-24 =    41-24 =    33-28 =

47-0 =     27-20 =     47-0 =     41-32 =     37-12 =

31-24 =     37-8 =     49-36 =     23-20 =    41-36 =

25-12 =     47-0 =     43-38 =     25-16 =    25-20 =

29-20 =     27-8 =     25-4 =     45-32 =     45-16 =

49-40 =     21-12 =     33-28 =    41-32 =    45-36 =

29-4 =     45-12 =     25-16 =     27-24 =     35-6 =

47-0 =     31-22 =     27-12 =     25-8 =     37-28 =

35-6 =      43-8 =     39-22 =     23-6 =     37-32 =

29-20 =     31-26 =     33-20 =     21-8 =    39-22 =

33-28 =     37-24 =     35-12 =    43-38 =    27-14 =

45-40 =     25-4 =      29-8 =      23-8 =     37-8 =

33-28 =     49-28 =     23-18 =    43-26 =    41-24 =

47-0 =      33-4 =      47-0 =     37-20 =     21-4 =

45-20 =     33-4 =     43-34 =     49-16 =     47-0 =

27-6 =      39-16 =     43-4 =      23-6 =     43-8 =

37-28 =     45-8 =      27-4 =      41-8 =     47-0 =

43-8 =     45-36 =     41-20 =     21-16 =    29-12 =

37-8 =     23-6 =     39-34 =     35-30 =     39-24 =

39-6 =      37-8 =     35-16 =     43-2 =     23-16 =

37-32 =     29-16 =     23-14 =    33-24 =    49-44 =

21-16 =     21-12 =     21-8 =     27-20 =     43-8 =

37-32 =     23-2 =     21-4 =     31-22 =     33-28 =

49-20 =     35-12 =     45-20 =    39-18 =    27-24 =

39-8 =     27-20 =     45-24 =     41-24 =    45-24 =

45-32 =     34-21 =     21-12 =    49-36 =    39-36 =

27-24 =     45-28 =     49-40 =    31-24 =    37-12 =

21-8 =     33-28 =     47-0 =     33-24 =     43-30 =

47-0 =     39-26 =     35-18 =     45-12 =     47-0 =

37-4 =      25-12 =     39-4 =      25-4 =     49-8 =

45-4 =     29-12 =     27-12 =     35-28 =    29-16 =

31-20 =     37-12 =     29-8 =     49-32 =     38-3 =

26-2 =      21+8 =     18+14 =     47-29 =     2+18 =

47-23 =     21+14 =     26-22 =     3+26 =    44-34 =

47-23 =     41-3 =      34-9 =     28+18 =     46-3 =

40-3 =     10+12 =     28+21 =     40-21 =    13+12 =

25-9 =      7+18 =      28-21 =     7+39 =     16+9 =

37-33 =     25-12 =     28-15 =    10+30 =    34-18 =

22-9 =      40-33 =     13+9 =     25-15 =     16+6 =

44-29 =     38-3 =     38-13 =     23-21 =    18+17 =

26-26 =     44-44 =     14+15 =     44-2 =    15+11 =

24+23 =     32+6 =     29-24 =     10+16 =    10+10 =

20-17 =     24+23 =     5+15 =     29-24 =    24+20 =

43-3 =      40+6 =     43-27 =     13+18 =     4+18 =

37+6 =      28+18 =     43-12 =     40-3 =     46+3 =

22+3 =      13+15 =     19+9 =     28+3 =     22+21 =

7+24 =     4+33 =     40-18 =     28+12 =     16+18 =

40-21 =     40-3 =     34+12 =     43-24 =    19+27 =

34-9 =      31+9 =     34-3 =     37-24 =     34-24 =

40-30 =     49-45 =     28-15 =    13+24 =    19+18 =

49-36 =     43-30 =     34-21 =    43-33 =    19+12 =

37-33 =     28+18 =     4+39 =     31-24 =    13+36 =

7+18 =      13+30 =     40-3 =     22-6 =     37-12 =

13+18 =     40-27 =     43-27 =     30-6 =    48-14 =

36-23 =     45+3 =     21-17 =     30+18 =     39-8 =

42-11 =     36-24 =     30+18 =     6+15 =     24+6 =

6+36 =      33-29 =     24+0 =     3+24 =     36-23 =

32-17 =     36+11 =     38-29 =    32-13 =    41-26 =

4+22 =      47-23 =     6+35 =     35-16 =     2+21 =

30+5 =      7+25 =     41-29 =     26-19 =     20-2 =

6+26 =      41-8 =      29-29 =     14+9 =     26-2 =

32-5 =     23+3 =     47-23 =     26+12 =     41-15 =

0+26 =     6+41 =     11+18 =     41-16 =     25+13 =

22+16 =     47-23 =     32-32 =    44-30 =    23-11 =

16+10 =     20-5 =     44-34 =     0+47 =     35-29 =

24+23 =     31+13 =     20-5 =     6+17 =     10+31 =

10+19 =     35-2 =      31-12 =     34-9 =     7+36 =

43-33 =     25-3 =     49-21 =     13+18 =    40-36 =

22-9 =      46-9 =     10+30 =     43-15 =     22-6 =

40+3 =     25-21 =     16+6 =     28-15 =     28+21 =

43-3 =      40-15 =     7+30 =     49-45 =     13+9 =

19+30 =     37-3 =      25+6 =      43-3 =     7+18 =

31+12 =     16+12 =     25-18 =     46-33 =    4+45 =

25-12 =     22+6 =     28-12 =     22-3 =     46-33 =

31-6 =      22-9 =     31-24 =     40-33 =     49-9 =

37-12 =     28-3 =     19+27 =     22-12 =     28-3 =

13+12 =     46-33 =     7+42 =      4+45 =     16+6 =

25-6 =      25-18 =     43-30 =     22-6 =     25-3 =

22+9 =     19+18 =     10+27 =     22+27 =     4+18 =

34+9 =      19+3 =      31-3 =     24+2 =     24+23 =

41-20 =     26-14 =     24+23 =     3+29 =    18+20 =

相关文章