topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

小学一年级加法减法练习

发布时间:2019-06-04 10:52

33-12 =     33-16 =     23-6 =     21-12 =    33-20 =

25-16 =     49-12 =     23-8 =     39-10 =    31-12 =

25-4 =     29-24 =     43-26 =     43-6 =     39-30 =

21-4 =     33-20 =     39-18 =     37-12 =     43-8 =

29-12 =     37-20 =     21-16 =     35-8 =    35-10 =

35-28 =     33-28 =     39-6 =     27-24 =    39-24 =

45-4 =      41-4 =     43-24 =     35-30 =     35-8 =

27-12 =     31-24 =     21-8 =     33-24 =     35-8 =

39-26 =     25-8 =     33-28 =     29-24 =    49-28 =

25-8 =     25-12 =     35-30 =     27-12 =     25-4 =

29-4 =     23-16 =     33-16 =     27-16 =    41-28 =

45-32 =     39-22 =     29-24 =    35-22 =    37-28 =

39-2 =     35-12 =     31-14 =     25-16 =    21-16 =

23-4 =     31-26 =     45-20 =     23-14 =    43-30 =

47-24 =     43-38 =     43-30 =    33-28 =    37-20 =

47-24 =     49-28 =     41-12 =    31-28 =    25-16 =

39-18 =     49-40 =     23-12 =    41-32 =    33-12 =

43-28 =     39-28 =     39-34 =    25-12 =    45-36 =

29-4 =      31-26 =     43-6 =     29-8 =     43-40 =

21-8 =     43-28 =     31-22 =     47-24 =    33-28 =

35-24 =     47-24 =     29-16 =    41-36 =    31-28 =

37-28 =     49-24 =     27-8 =     45-32 =    47-24 =

43-22 =     37-24 =     29-12 =     49-40 =    23-8 =

41-12 =     31-4 =      41-32 =     45-8 =     21-8 =

33-28 =     29-16 =     35-24 =    27-24 =    41-32 =

31-12 =     41-12 =     45-32 =    37-16 =    49-44 =

47-24 =     23-10 =     41-24 =     47-24 =    33-8 =

35-8 =     43-18 =     29-8 =     41-12 =     25-12 =

47-24 =     33-16 =     49-36 =    21-12 =    45-36 =

41-28 =     43-14 =     31-26 =    47-24 =    37-16 =

33-20 =     27-10 =     41-24 =     35-26 =    33-8 =

35-16 =     49-12 =     37-16 =     21-4 =    43-28 =

29-20 =     43-40 =     23-10 =     33-8 =    45-36 =

37-24 =     47-24 =     43-34 =     25-8 =    49-12 =

39-14 =     33-16 =     43-40 =     27-4 =    25-16 =

21-16 =     29-20 =     39-4 =     37-28 =    29-24 =

29-12 =     33-4 =     37-28 =     31-24 =    41-16 =

41-4 =     49-12 =     21-12 =     27-10 =    35-14 =

39-34 =     25-8 =     31-2 =     21-16 =     23-20 =

35-2 =     25-12 =     33-28 =     27-22 =     21-8 =

相关文章