topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级加法口算20以内进位加法练习题

发布时间:2021-01-28 13:03

4+4 =          8+6 =          2+6 =          3+11 =

12+2 =         3+5 =          3+11 =         5+6 =

7+4 =          5+6 =          3+14 =         0+14 =

6+5 =          0+14 =         12+2 =         3+14 =

9+5 =          3+14 =         11+3 =         3+8 =

6+11 =         6+8 =          3+5 =          6+5 =

10+4 =         6+8 =          15+2 =         6+8 =

12+2 =         15+2 =         7+7 =          3+5 =

6+2 =          7+4 =          7+7 =          6+2 =

15+2 =         0+17 =         3+11 =         6+2 =

12+2 =         6+2 =          4+7 =          7+10 =

0+17 =         6+8 =          3+8 =          15+2 =

3+5 =          3+11 =         5+6 =          6+8 =

3+5 =          6+11 =         3+11 =         6+8 =

5+3 =          15+2 =         6+8 =          8+6 =

6+2 =          6+11 =         6+5 =          6+2 =

11+3 =         12+2 =         6+2 =          6+5 =

12+2 =         8+9 =          14+3 =         3+11 =

4+7 =          12+5 =         12+2 =         6+5 =

6+8 =          5+6 =          0+14 =         12+2 =

3+5 =          9+8 =          4+7 =          9+8 =

0+8 =          7+4 =          3+11 =         3+14 =

0+14 =         6+2 =          3+5 =          9+5 =

12+2 =         4+13 =         0+11 =         2+6 =

13+4 =         2+9 =          3+5 =          3+11 =

 

 

相关文章