topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

小学一年级退位减法练习

发布时间:2019-06-04 11:09

30-5 =     36-21 =     36-11 =     27-17 =    39-16 =

33-30 =     36-2 =     48-21 =     27-18 =     48-5 =

36-19 =     24-10 =     39-27 =     21-12 =    33-8 =

27-24 =     39-23 =     21-17 =     42-17 =    30-5 =

45-40 =     42-26 =     42-11 =     48-35 =    26-5 =

30-20 =     48-2 =     42-35 =     27-25 =    24-10 =

42-33 =     45-21 =     35-26 =    44-17 =    47-10 =

32-11 =     41-33 =     44-36 =    24-10 =    42-33 =

39-28 =     36-6 =      48-43 =     42-9 =     27-4 =

39-27 =     45-9 =      39-37 =     30-7 =     33-5 =

45-35 =     30-4 =     24-10 =     30-12 =     30-5 =

48-27 =     33-10 =     45-24 =    39-14 =    33-15 =

36-24 =     21-12 =     42-14 =     30-16 =    39-6 =

45-20 =     33-18 =     39-34 =    24-10 =    42-21 =

33-10 =     24-10 =     21-15 =     42-30 =    30-4 =

45-30 =     39-4 =     33-22 =     39-37 =    45-21 =

33-2 =     39-18 =     30-21 =     48-34 =    36-21 =

36-10 =     48-21 =     24-10 =    42-18 =    30-13 =

36-15 =     48-21 =     24-10 =    45-35 =    24-10 =

39-16 =     24-10 =     48-33 =    39-22 =    42-19 =

48-41 =     39-9 =     33-11 =     36-2 =     24-10 =

30-17 =     36-13 =     42-11 =     45-9 =    21-16 =

21-15 =     30-18 =     21-16 =    39-16 =    24-10 =

36-33 =     24-10 =     48-26 =    45-42 =    39-32 =

27-10 =     48-38 =     48-5 =     24-10 =    27-21 =

48-31 =     27-19 =     36-16 =    24-10 =    39-17 =

42-35 =     36-6 =      36-31 =     27-6 =     27-5 =

39-36 =     27-22 =     39-18 =    30-23 =    24-10 =

39-23 =     42-6 =     36-5 =     36-10 =     21-19 =

21-2 =     21-18 =     36-14 =     39-3 =     33-24 =

42-11 =     21-6 =     30-27 =     21-17 =     21-3 =

33-21 =     21-18 =     48-20 =     21-9 =    42-18 =

48-36 =     36-16 =     30-8 =     33-28 =    36-26 =

27-10 =     33-23 =     48-6 =     27-13 =    24-10 =

45-40 =     33-21 =     39-16 =    30-12 =    39-21 =

30-8 =     42-33 =     45-28 =     36-14 =    30-21 =

30-16 =     48-35 =     24-10 =     30-13 =    21-5 =

39-24 =     42-3 =     27-21 =     24-10 =    33-30 =

33-21 =     39-18 =     48-42 =    39-28 =    42-35 =

21-16 =     39-4 =     39-32 =     33-25 =    27-12 =

27-3 =     48-2 =     39-33 =     45-18 =     48-33 =

21-4 =     48-22 =     39-28 =     21-9 =     24-10 =

36-12 =     45-41 =     21-17 =    36-10 =    24-10 =

36-9 =     48-12 =     39-25 =     27-11 =    33-31 =

33-9 =     39-26 =     36-30 =     48-9 =     24-10 =

21-12 =     39-24 =     24-10 =    42-38 =    27-19 =

45-12 =     33-20 =     42-9 =     48-4 =     36-13 =

30-4 =     27-6 =     48-38 =     33-15 =     33-20 =

45-11 =     27-23 =     45-21 =     45-7 =     36-2 =

39-8 =     24-10 =     39-17 =     27-20 =    45-27 =

42-31 =     36-18 =     42-35 =     42-8 =    30-16 =

45-24 =     39-16 =     21-13 =    39-31 =    33-23 =

37-18 =     45-34 =     33-4 =     45-17 =    24-10 =

42-31 =     36-20 =     21-5 =     42-10 =    27-21 =

39-31 =     36-25 =     45-19 =    27-11 =    42-29 =

36-2 =      39-29 =     30-8 =     39-5 =     21-11 =

36-6 =     24-10 =     48-18 =     36-31 =    33-26 =

48-15 =     42-18 =     36-27 =     45-2 =    33-31 =

33-27 =     30-27 =     45-9 =     42-17 =    39-19 =

45-24 =     48-12 =     33-3 =     39-33 =    42-30 =

24-10 =     42-21 =     24-10 =    33-17 =    24-10 =

36-4 =     30-24 =     21-17 =     42-21 =    39-30 =

48-16 =     39-4 =     27-20 =     27-6 =     36-24 =

42-25 =     42-35 =     27-3 =     39-20 =     21-3 =

42-32 =     48-9 =     39-13 =     24-10 =    21-14 =

33-16 =     33-4 =     33-17 =     24-10 =    30-23 =

33-15 =     27-22 =     48-32 =     33-23 =    21-4 =

36-19 =     24-10 =     33-15 =     33-28 =    30-3 =

24-10 =     42-33 =     24-10 =    39-21 =    42-10 =

48-45 =     36-8 =     24-10 =     30-22 =    33-23 =

27-10 =     45-30 =     21-4 =     21-5 =     45-26 =

24-10 =     33-30 =     21-14 =     45-42 =    27-6 =

27-17 =     45-29 =     21-16 =    30-20 =    30-24 =

36-24 =     24-10 =     21-13 =     21-7 =    30-24 =

27-23 =     33-16 =     45-38 =    36-19 =    24-10 =

45-26 =     21-6 =      48-8 =     39-36 =     21-5 =

27-25 =     36-9 =     27-2 =     24-10 =     48-26 =

42-8 =     45-29 =     27-2 =     24-10 =     48-38 =

48-18 =     30-12 =     39-21 =    27-22 =    45-40 =

36-17 =     30-4 =     24-10 =     42-24 =    24-10 =

45-30 =     21-10 =     45-33 =    42-21 =    45-17 =

21-9 =     33-23 =     36-2 =     24-10 =     27-19 =

24-10 =     42-11 =     33-8 =     24-10 =    48-20 =

27-14 =     36-7 =      42-36 =     27-5 =     27-9 =

48-23 =     27-15 =     45-38 =     27-6 =    30-24 =

24-10 =     21-13 =     45-23 =     36-22 =    30-5 =

24-10 =     30-11 =     21-15 =    33-28 =    36-20 =

24-10 =     21-2 =     21-5 =     27-15 =     30-15 =

30-24 =     42-17 =     36-7 =     33-22 =    30-16 =

45-43 =     36-33 =     24-10 =    45-12 =    42-27 =

24-10 =     27-8 =     23-10 =     44-35 =    42-18 =

24-10 =     36-14 =     30-12 =     32-5 =    29-29 =

32-29 =     47-44 =     41-41 =     29-2 =     38-8 =

26-21 =     29-27 =     35-3 =     26-20 =    29-11 =

29-17 =     35-31 =     20-15 =     47-22 =    20-8 =

29-19 =     44-32 =     32-11 =    23-10 =    41-28 =

38-17 =     38-8 =      38-2 =     20-17 =     38-5 =

38-20 =     20-11 =     32-32 =    32-21 =    38-32 =

38-6 =     44-2 =     32-23 =     32-29 =     20-11 =

29-14 =     32-20 =     38-26 =    35-20 =    47-22 =

相关文章