topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

得数为100以内的加减法练习

发布时间:2019-06-06 15:52

42-39 =     26+35 =     83+6 =     60+23 =    89-76 =

86-52 =     62-24 =     9+54 =     40-24 =    82+15 =

86-77 =     88-60 =     52-3 =     47+24 =    81-20 =

61-45 =     69-9 =     75-46 =     77-75 =    42+36 =

61+18 =     16+63 =     19+60 =    49-15 =    54-34 =

41+3 =     40-21 =     29+57 =     52-21 =     64+9 =

56-28 =     20+21 =     68+21 =     72+2 =    86-71 =

69-35 =     7+33 =     4+39 =     16+35 =     58-48 =

51-31 =     46+45 =     57-55 =     3+77 =    46+21 =

65-20 =     57-45 =     49+16 =     29+36 =    4+77 =

21+75 =     56+28 =     98-14 =     49-6 =    28+42 =

19+66 =     89-86 =     72-32 =    17+40 =    54+12 =

15+38 =     28+19 =     46+18 =    72-14 =    11+63 =

52+2 =     82-54 =     52-30 =     82-72 =    81-16 =

74-3 =     90-3 =     28+65 =     82-72 =     42-30 =

64-27 =     58-30 =     34+6 =     72-53 =    67-51 =

75-57 =     42+2 =     97-63 =     71-37 =     9+48 =

81-43 =     37+15 =     52-33 =    44+24 =    58-33 =

51-11 =     86-35 =     58-44 =    15+75 =    44-20 =

12+82 =     3+89 =     92-90 =     27+32 =    29+68 =

67-54 =     72-32 =     12+71 =    39+33 =    90-27 =

51-45 =     80-60 =     10+73 =    30+20 =    84-73 =

33+48 =     17+68 =     48-44 =    45+31 =    85-17 =

60-55 =     42-25 =     44-32 =    96-81 =    45-24 =

48-25 =     69-64 =     58-41 =    67-26 =    93-88 =

90-87 =     62-38 =     86-3 =     80-18 =    93-88 =

63-44 =     43-8 =     51-32 =     92-11 =    95-64 =

50-11 =     96-25 =     41-32 =     77-28 =    46-4 =

46-41 =     61-48 =     50-16 =    73-40 =    81-40 =

90-74 =     41-8 =     40-36 =     64-4 =     55-18 =

78-45 =     75-6 =     58-14 =     60-47 =    59-20 =

49-8 =     41-28 =     61-52 =     85-52 =    95-18 =

64-56 =     59-28 =     87-14 =    46-40 =    96-55 =

80-29 =     44-18 =     87-12 =     83-8 =    77-64 =

94-17 =     61-56 =     86-31 =    70-19 =    60-19 =

65-48 =     51-22 =     84-49 =    58-28 =    58-15 =

95-34 =     82-65 =     44-36 =    71-44 =    89-40 =

60-19 =     48-19 =     73-24 =    55-46 =    96-42 =

73-40 =     70-65 =     91-64 =    54-33 =    75-52 =

89-80 =     52-23 =     66-14 =    79-44 =    40-20 =

87-10 =     40-21 =     85-72 =     77-28 =    71-6 =

53-16 =     40-33 =     65-40 =     86-29 =    77-4 =

66-56 =     92-43 =     41-32 =    88-19 =    78-50 =

56-49 =     65-40 =     97-64 =    46-28 =    50-24 =

81-8 =      71-8 =     79-4 =     51-38 =     92-45 =

46-25 =     57-48 =     84-22 =    52-33 =    84-16 =

80-62 =     85-48 =     87-52 =    72-38 =    78-14 =

75-58 =     78-50 =     51-38 =     63-6 =    70-42 =

53-24 =     71-4 =     45-20 =     89-48 =    46-36 =

72-13 =     64-49 =     55-8 =     93-88 =    90-48 =

41-24 =     79-52 =     69-48 =     41-8 =    65-40 =

98-58 =     42-29 =     55-42 =    90-57 =    70-65 =

64-2 =     90-46 =     63-10 =     90-24 =     43-8 =

64-25 =     51-4 =     88-71 =     44-18 =    69-56 =

88-5 =     66-45 =     98-33 =     63-50 =     56-6 =

54-24 =     93-88 =     92-41 =    49-16 =    69-48 =

74-70 =     98-39 =     61-32 =    51-20 =    78-63 =

84-69 =     98-70 =     41-24 =     71-6 =    90-58 =

82-31 =     88-51 =     65-40 =    87-18 =    56-15 =

80-67 =     66-29 =     57-32 =    61-24 =    88-63 =

相关文章