topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

50内连加练习

发布时间:2019-06-07 12:41

15+0+9 =      16+15+6 =     36+2+7 =      4+26+9 =

12+8+7 =      11+14+5 =     2+14+7 =      22+3+3 =

7+4+31 =      4+6+33 =      10+4+9 =      8+16+17 =

10+18+9 =     4+24+2 =      2+2+22 =      13+27+9 =

7+24+6 =      10+21+12 =    7+27+15 =     5+42+1 =

22+5+5 =      25+12+12 =    6+27+5 =      10+6+15 =

8+24+16 =     16+12+12 =    16+17+8 =     3+10+7 =

21+11+1 =     6+9+5 =       28+6+4 =      2+5+28 =

15+23+9 =     3+31+7 =      18+26+6 =     13+21+4 =

13+3+11 =     10+3+16 =     11+2+10 =     2+13+18 =

15+0+9 =      22+9+18 =     7+24+15 =     8+29+4 =

10+8+12 =     3+24+14 =     3+15+2 =      2+16+11 =

28+6+3 =      19+3+12 =     10+3+15 =     4+36+10 =

6+17+6 =      7+9+6 =       19+6+12 =     7+11+21 =

7+9+33 =      18+13+10 =    8+18+7 =      17+13+8 =

14+11+14 =    22+11+5 =     6+20+13 =     15+23+9 =

15+0+9 =      19+9+6 =      7+12+1 =      3+6+18 =

8+17+20 =     4+9+9 =       8+6+16 =      3+5+18 =

2+10+23 =     28+9+8 =      16+9+9 =      28+3+9 =

9+9+11 =      35+3+10 =     4+6+12 =      8+4+26 =

6+12+2 =      4+18+7 =      26+5+4 =      14+7+2 =

6+23+21 =     25+3+3 =      5+18+6 =      34+3+9 =

13+15+6 =     19+15+11 =    13+15+12 =    15+0+9 =

4+12+18 =     19+3+3 =      15+0+9 =      18+3+17 =

9+18+3 =      28+11+5 =     7+8+5 =       26+5+2 =

9+14+3 =      10+3+12 =     4+9+24 =      4+3+24 =

8+17+4 =      10+3+9 =      11+19+2 =     3+22+4 =

13+18+3 =     15+30+3 =     17+4+2 =      28+9+6 =

28+15+6 =     23+9+9 =      16+2+12 =     16+6+3 =

8+20+8 =      15+23+9 =     10+9+3 =      13+11+2 =

10+12+12 =    4+5+20 =      9+10+2 =      16+3+3 =

10+9+9 =      9+12+2 =      10+12+3 =     15+23+9 =

4+11+6 =      7+12+3 =      4+18+6 =      13+6+6 =

4+24+9 =     25+10+9 =     16+7+15 =     13+15+12 =

13+6+3 =      13+12+9 =     15+23+9 =     13+14+5 =

11+15+6 =     3+5+22 =      16+3+3 =      2+18+1 =

28+6+6 =      19+9+3 =      7+9+15 =      15+21+9 =

7+9+28 =      19+3+6 =      18+13+8 =     31+6+3 =

19+15+3 =     4+23+17 =     18+21+6 =     5+11+5 =

4+3+33 =      16+21+8 =     13+7+3 =      2+20+17 =

7+15+12 =     15+23+9 =     12+2+15 =     7+24+3 =

5+6+9 =       3+9+11 =      4+3+15 =      11+12+6 =

9+21+12 =     10+3+30 =     31+17+2 =     7+15+3 =

4+27+6 =      8+13+8 =      3+40+1 =      8+5+19 =

7+24+3 =      22+3+6 =     24+5+13 =     21+12+11 =

11+9+24 =     28+12+9 =     7+7+6 =       10+3+7 =

19+12+3 =     17+17+11 =    6+13+10 =     4+30+15 =

10+6+6 =      4+5+20 =      17+7+20 =     8+9+15 =

2+20+4 =      3+18+2 =      13+9+12 =     13+6+7 =

7+3+33 =      22+5+8 =      16+15+9 =     2+40+6 =

上一篇: 乘除混合法练习
下一篇: 50内连加练习(一)
相关文章