topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级加减混合题练习(一)

发布时间:2019-06-07 15:23

17+19 =     3+45 =      9+24 =     39-15 =     36-6 =

30-12 =     29-14 =     35-12 =    23-15 =    44-20 =

26-2 =      0+23 =     47-23 =     47-6 =     13+25 =

48-14 =     45-6 =      39-33 =     27-2 =     30-3 =

26+4 =      14+27 =     15+17 =     21+8 =     26-6 =

15+29 =     41-5 =     22+16 =     12+8 =     47-41 =

38-11 =     33+14 =     38-11 =     41-32 =    23-5 =

36+2 =      47-14 =     23+4 =     45-3 =     13+23 =

25+8 =      6+18 =     14+12 =     32-22 =     6+41 =

29-23 =     44-11 =     0+38 =     23-5 =     12+17 =

44-29 =     47-11 =     23-4 =     29-24 =    28+10 =

47-17 =     47-38 =     18+20 =    47-26 =    20-17 =

44-21 =     9+11 =     6+29 =     32-11 =     44-11 =

47-41 =     24+17 =     29-11 =    34+10 =    21+20 =

23-10 =     29+18 =     20+21 =    26-11 =    47-41 =

6+35 =     26-21 =     26-14 =     35-13 =     47-8 =

6+17 =      3+17 =     32-6 =     15+11 =     29-13 =

32-20 =     38-29 =     16+10 =    47-14 =    26-24 =

38-22 =     29-21 =     5+33 =     47-18 =    35-17 =

6+41 =     29-14 =     20-14 =     21+2 =     25+16 =

0+47 =     27+14 =     26-17 =     27+2 =     47-41 =

36+11 =     13+8 =     6+18 =     24-18 =     30-13 =

45-25 =     24-18 =     10+26 =     45-9 =     33-7 =

33-19 =     21-4 =     17+31 =     46+2 =     30-18 =

39-14 =     33-9 =      20+7 =      3+29 =     0+47 =

2+21 =      41-29 =     23-5 =     29-4 =     33+14 =

32-28 =     3+17 =     26-23 =     35-25 =    29-20 =

24+2 =      32-11 =     29-4 =     0+23 =     32-20 =

20-17 =     10+22 =     24+23 =     9+17 =     38-3 =

26-2 =     44-20 =     32-11 =     29-27 =     0+41 =

18+8 =      41-20 =     47-38 =     21+2 =     36+2 =

27+11 =     35-16 =     22+13 =     8+30 =     18+2 =

6+29 =     22+24 =     20-20 =     29+18 =    26-14 =

26-8 =      32-5 =      41-23 =     42+2 =     13+7 =

29-27 =     30+5 =      6+14 =     27+2 =     18+11 =

26-3 =      20-20 =     30+2 =     3+44 =     27+11 =

3+29 =      20+15 =     20+6 =      21+5 =     16+4 =

26+9 =      30+5 =      6+23 =     18+17 =     9+23 =

41-25 =     5+21 =      29-5 =     6+41 =     29-26 =

29+18 =     12+14 =     47-44 =    23-17 =    35-35 =

9+32 =     41-34 =     41-26 =     13+19 =     3+44 =

3+20 =      44-2 =      21+8 =      0+44 =     33+2 =

35-18 =     20+21 =     32-10 =     23-2 =    34+10 =

24+8 =      12+17 =     14+6 =      24+5 =     7+31 =

12+14 =     20-9 =      5+27 =      38-2 =     9+26 =

44-44 =     10+10 =     12+29 =    12+35 =    32-11 =

3+41 =     41-26 =     47-11 =     12+32 =    41-14 =

26-5 =     41-18 =     32-16 =     21+2 =     44-37 =

32-11 =     29-26 =     21+5 =     26-13 =     24+5 =

9+23 =     12+23 =     26-26 =     19+13 =     4+19 =

0+41 =      0+20 =     23-10 =     26-15 =     0+32 =

29-17 =     20-14 =     18+5 =     26-22 =     0+44 =

35-30 =     23-14 =     18+23 =     26-5 =     9+11 =

7+13 =     47-41 =     38-26 =     44-29 =     38-2 =

3+23 =     29-14 =     26-19 =     38-11 =    22+10 =

27+5 =      29-5 =     23-2 =     41-37 =     21+17 =

24+20 =     28+13 =     32-29 =    26-26 =    11+27 =

6+14 =      38-36 =     24+5 =     38-13 =     26-2 =

24+17 =     30+8 =     29+18 =     35-17 =     24+5 =

14+15 =     32-8 =      20-5 =     9+14 =     32-20 =

相关文章