topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

加法减法提高练习(一)

发布时间:2019-06-15 20:11

92-___=18     10+___=79     90-___=34     ___+42=44

___-31=54     37+___=92     74-___=40     90-___=85

___+14=69     38+___=69     49-___=46     43+___=49

59-___=54     31+___=94     ___-67=27     ___+55=76

23+___=68     49-___=7      ___-29=57     96-___=77

___-51=21     97-___=31     17+___=48     ___+10=54

___+70=79     ___-25=72     ___+37=43     ___+40=71

45+___=89     44+___=53     63-___=52     ___-55=9

74-___=61     ___+20=78     ___+7=52      ___+22=59

37+___=71     41-___=18     41-___=23     49+___=95

___-22=58     ___+34=50     ___+31=74     49+___=94

___-8=34      ___+46=49     9+___=86      13+___=41

51-___=24     2+___=87      ___-7=72      8+___=56

62+___=71     44-___=32     25+___=42     34+___=52

___+52=55     40-___=22     4+___=40      9+___=44

___-19=39     58-___=34     ___-25=22     ___+37=49

94-___=7      ___+43=50     57-___=26     ___+16=65

59-___=10     51+___=75     ___-5=64      ___+79=96

___-25=45     ___-9=33      83-___=11     ___+2=84

___-37=27     ___-82=13     61+___=79     82-___=70

___+40=64     ___+40=92     ___-30=32     ___-25=68

43-___=34     83-___=35     ___+57=64     64+___=77

___-32=18     ___-56=18     93-___=82     ___-41=10

___-26=51     74+___=98     39+___=86     ___+42=73

___+69=95     6+___=74      48-___=31     90-___=8

69-___=41     68-___=45     77-___=52     ___-35=48

___-39=41     40-___=33     ___-2=54      89-___=65

39+___=92     ___-43=22     ___+21=49     60-___=57

33+___=49     ___-51=4      36+___=70     ___+12=52

___-15=27     ___-42=49     6+___=96      ___+36=55

45+___=69     48+___=76     ___-19=59     90+___=97

___-25=31     89-___=28     29+___=72     ___-42=31

___+38=60     95-___=92     71-___=45     57+___=61

___-30=19     30+___=57     ___-57=20     ___-55=8

63-___=19     52-___=27     36+___=67     10+___=44

___+9=68      58+___=60     ___+42=54     ___+24=91

___+40=78     68-___=25     ___+36=70     50-___=19

38+___=44     73+___=92     67-___=63     ___-60=8

88-___=57     42+___=68     ___-15=43     15+___=46

52-___=6      42-___=39     ___+77=80     ___+84=97

___+54=56     82-___=78     51+___=54     4+___=41

___+28=65     43-___=3      ___+8=95      69-___=41

___-36=57     ___-47=48     40-___=27     96-___=29

93-___=13     ___+39=67     57-___=23     ___-64=31

10+___=83     18+___=43     80-___=75     66-___=4

___-30=58     45-___=32     55-___=21     ___+4=62

80-___=37     3+___=61      36+___=47     ___+47=60

___+44=90     ___+33=58     ___-36=34     ___-36=7

40-___=15     ___-85=13     30+___=41     ___-35=36

___-36=11     ___+93=97     ___+76=80     53+___=56

相关文章